Regulamin

Regulamin

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Właścicielem, a także administratorem Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.lorentzandco.com jest Lorentz & Co. Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, pod adresem:
    Lorentz & Co. Sp. z o.o.
    Ul. Spacerowa 36
    05-410 Józefów
    wpisaną do KRS pod numerem: 0000489044, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5 000 w całości wpłaconym, REGON: 146992988, NIP 5322047180.
    Wyłączne prawo do prowadzenia niniejszego sklepu ma Lorentz & Co. Sp. z o.o., który w niniejszym Regulaminie zwany jest SPRZEDAWCĄ.
   2. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego www.lorentzandco.com jest sprzedaż detaliczna biżuterii, a także biżuterii zrobionej na specjalne zamówienie Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego czy sieci Internet.
   3. Sprzedawca poświadcza jakość każdego produktu Certyfikatem Autentyczności Lorentz & Co.
   4. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
   5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  2. DEFINICJE

REGULAMIN – niniejszy regulamin,

SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: www.lorentzandco.com,

KLIENT – osoba fizyczna, posiadająca conajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem: www.lorentzandco.com,

KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego: www.lorentzandco.com. w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

TOWAR (WYRÓB, PRODUKT) – każdy wyrób/artykuł jubilerski, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym pod adresem: www.lorentzandco.com,

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego,

KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym: www.lorentzandco.com oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży,

REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie Internetowym: www.lorentzandco.com,

ZAMÓWIENIE – złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.lorentzandco.com oferta zawarcia umowy sprzedaży,

ZAMÓWIENIE SPECJALNE – złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, czyli wszystkie produkty niedostępne w podstawowej ofercie i realizowane na indywidualne zamówienie Klienta- przede wszystkim: niestandardowa długość naszyjnika/bransoletki; dowolna kombinacja zawieszek na naszyjniku; wykonanie innej literki niż oferowane na stronie,

KARTA PODARUNKOWA – Sklep Internetowy oferuje możliwość zakupu towaru przy użyciu Karty Podarunkowej. Karta Podarunkowa musi być wykorzystana w przeciągu roku od daty zakupu. Zwrot wartości Karty Podarunkowej może być dokonany wyłącznie na rzecz osoby, która ją nabyła,

CENA – to wartość Towaru znajdująca się przy każdym produkcie na stronie www.lorentzandco.com. Ceny są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny uwzględniają koszt dostarczenia Towaru do Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres pod którym zamówienie powinno zostać wysłane. Do czasu realizacji zamówinia nie będą wliczane dni, w których Sprzedawca oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta oraz czas dostawy do Klienta,

DNI ROBOCZE – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót,

ZAMÓWNIENIE ZAGRANICZNE – zamówienie, którego dostawa ma się odbyć poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. REJESTRACJA
   1. Dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym www.lorentzandco.com jest dobrowaolne i bezpłatne. Nie ma konieczności zarejestrowania się, aby dokonać zakupów w Sklepie Internetowym.
   2. Aby rejestracja przebiegła prawidłowo istnieje konieczność wypełnienia formularza rejestracyjnego. Klient jest zobowiązany podać swoje prawdziwe dane.
   3. Aby rejestracja się powiodła Klient Sklepu Internetowego jest zobowiązany podać następujące dane:
    • imię i nazwisko
    • adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
    • data urodzenia
    • numer telefonu
    • e-mail
    • hasło.
   4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Konto Użytkownika zostaje utworzone.
   5. W sytuacji, gdy dane użytkownika w trakcie rejestracji lub po rozpoczęciu realizacji zamówienia ulegną zmianie, użytkownik powinien w miare możliwości uaktualnić te dane, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
   6. Użytkownik w trakcie rejestracji ma możliwość wyrażenia zgody na informowanie go o promocjach i nowościach, wysyłanych na podany adres e-mailowy. Ewentualny brak zgody na powyższe nie ma wpływu na realizację zamówienia.
  2. ZAMÓWIENIE
   1. W Sklepie Internetowym Klient może składać zamówienie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
   2. Sklep sprzedaje swoje produkty na terytorium Rzeczypospolitej, a także poza jego granicami.
   3. Wszelkie informacje o wyrobach znajdujące się w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
   4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, która została złożona Sprzedawcy przez Klienta.
   5. Aby złożyć zamówienie Klient powinien dodać do „KOSZYKA” produkt, który zamierza zakupić. Dodanie towaru do „KOSZYKA” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Istnieje możliwość dodawania i usuwania produktów z „KOSZYKA”.
   6. Finalizacja zamówienia następuje w momencie dodania do „KOSZYKA” wszystkich wybranych przez siebie produktów. Następnie należy określić sposób wysyłki a także wybrać opcję „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. W trakcie składania zamówienia należy postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto. W sytuacji, gdy Klient nie ma swojego konta istnieje możliwość zakupu poprzez podanie w formularzu danych niezbędnych do realizacji zamówienie przez Sprzedawcę.
   7. Po prawidłowym złożeniu zamówenia, zostaje ono przyjęte. Zamówienie złożne w Sklepie jest potwierdzane mailowo. Wysłanie do Klienta wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest uważane za chwilę zawarcia umowy.
   8. Prezentowane na stronach Sklepu Internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Towarów nie oddają ich rzeczywistej wielkości przedmiotu i mają charakter wyłącznie informacyjny. Z uwagi na proces realizacji poszczególne egzemplarze tego samego modelu mogą nieznacznie różnic się między sobą.
   9. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie wysyłając e-maila pod adres info@lorentzandco.com .
   10. Nie ma możliwości anulowania zamówienia wyrobu, który został już wysłany do Klienta.
   11. Zamówienie trafia do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy.
   12. W przypadku niedostępności zamówionego produktu Klient jest informowany w możliwie najszybszy sposób.
  3. DOSTAWA
   1. Dostawa towaru następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta.
   2. Zakupiony towar jest dostarczany do Klienta do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie.
   3. Koszt dostawy na terenie Rzeczypospolitej pokrywa Sprzedawca.
   4. Koszt dostawy za pobraniem pokrywa Kupujący.
   5. Do Zamówienia Zagranicznego doliczany jest koszt dostawy. Wysokość dopłaty jest ustalana indywidualnie i zależy od miejsca, do którego wysyłka ma być dostarczona. O wysokości kosztów doręczenia Klient zostanie poinformowany w czasie składania zamówienia.
   6. Produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Lorentz & Co. Sp. z o.o. może również posłużyć się inną firmą kurierską.
   7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki, z powodu wskazania przez Klienta błędnego adresu.
   8. Klient dokonując odbioru towaru powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada widocznych uszkodzeń powstałych podczas transportu, zaś w przypadku stwierdzenia uszkodzeń sporządzić protokół reklamacji w obecności pracownika firmy dostarczającej produkt.
   9. Czas realizacji Zamówień Zagranicznych może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany w czasie składania zamówienia.
  4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
   1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od Towarów i Usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnym punkcie.
   2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
    • wpłata bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu Lorentz & Co.
    • płatność gotówką – odbiór osobisty
    • przelewem lub przekazem pocztowym
    • kartą kredytową
    • PayPal
    • przelew on-line.Dane do wpłat:Lorentz & Co. Sp. z o.o.
     ul. Spacerowa 36,
     05-410 Józefów
     Nr konta (Mbank) :95 1140 2004 0000 3602 7493 4092
   3. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
   4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
   5. Brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 5 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Klienta ponownego zamówienia tego samego Towaru.
   6. Klient ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar w Sklepie. Sprzedawca będąc otwartym na potrzeby Klienta, może prowadzić z nim indywidualne uzgodnienia dotyczące sposobów zapłaty.
   7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
  5. REKLAMACJA
   1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
   2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
   3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o przesłanie Towaru oraz w miarę możliwości opisu niezgodności towaru z umową.
   4. Do przesyłki reklamacyjnej należy załączyć oryginał paragonu lub faktury oraz opis wady produktu. W tym celu prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza.
   5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową, zgodnie z żądaniem Klienta, poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 7 (siedmiu) dni.
   6. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558§ 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  6. ZWROTY
   1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania towaru. Produkty wykonane na Zamówienie Specjalne nie podlegają wymianie i zwrotowi. Klient, który chce dokonać Zwrotu, zobowiązany jest złożyć oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: info@lorentzandco.com bądź też listownie na adres:
    Lorentz & Co. Sp. z o.o.
    Ul. Spacerowa 36
    05-410 Józefów
   2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1 Klient powinien przesłać informację z aktualnym numerem konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
   3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
   4. Zgodnie z obowiązującym prawem koszt dostawy towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
   5. Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonych w dziale VII REKLAMACJA, w związku z niezgodnością towaru z umową.
  7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
   1. Dane osobowe podane przez Klienta podczas składania zamówienia przetwarzane są przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia.
   2. Dane osobowe są przekazywane firmom dostarczającym produkty lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia.
   3. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.
   4. Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, w tym umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania.
   5. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach.
   6. Wszelkie pytania dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych proszę kierować na adres e-mail: info@lorentzandco.com
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian, ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni przed dniem ich wejścia w życie.
   2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
   3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
   4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
    • telefon: 508 000 686,
    • poczta elektroniczna: info@lorentzandco.com lorentz.info@gmail.com
    • pisemnie na adres:

Lorentz & Co. Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 36,
05-410 Józefów.

  1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego: www.lorentzandco.com. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
  2. Nazwa Sklepu Internetowego, adres strony, pod którym jest dostępny: www.lorentzandco.com oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Właściciela Sklepu jest zabronione.
  3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.12.2013 roku.